Könyvajánló

A Hungarovox Kiadó 2020-ban megjelentette az Egyszemélyes színpad III. című kötetet. A kötet egy több évtizede létező és virágzó műfaj, a vers- és prózamondást magában foglaló egyszemélyes színház remekeinek a megőrzésére vállalkozik. Három jelentős budapesti színész-előadóművész őt nagysikerű műsorának teljes szövegét kapja kézhez az olvasó: interjúkkal, műhely-vallomásokkal, kritikákkal, fotókkal kiegészítve.

BÁLINT MÁRTA Egyedül című műsora Székely János költészetének 677 sora a Semmi-soha című kötetből válogatva.

ERDÉLYI GYÖRGY A kert című összeállítása Rónay György költészetét mutatja be. Kegyelem című műsora rekviem 1956 halott fiataljaiért - a ma élőknek Makkai Ádám, Ignácz Rózsa, Faludy György, Thinsz Géza műveiből és korabeli dokumentumokból szerkesztve.

SZABÓ ANDRÁS Bízd az jövendőkre érdemed jutalmát című műsora Balassi Bálint és kora költészetét mutatja be tartalmas összekötő szöveggel. Hommage á Mikes Kelemen - Mikestől Mikesről című műsora Mikes Kelemen levelein és XX. századi költők versein keresztül mutatja be a törökországi magányban élő bujdosók sorsát.

Az előadóművészet mesterei két kötetben megörökítve

Mikor 2001-ben megszerkesztettem és megjelentettem az Egyszemélyes színpad című kötetemet, még nem gondoltam a folytatásra. Még az első kötet megjelenése előtt is arra gondoltam először, megszerkesztik majd ezt a kötetet színháztörténészek, kritikusok. Később rájön az ember arra, hogy nem szabad arra várni, hogy mások végezzék el azt a munkát, amire magam is képes vagyok. Így született meg 2001-ben az első, majd 2004-ben a második kötet, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Magyar Versmondásért Alapítvány anyagi támogatásának és a Felsőmagyarország Kiadó munkájának köszönhetően.

Az első kötet három kiváló előadóművész öt nagy sikerű műsorát tartalmazta. Jancsó Adrienne Kossuth-díjas előadóművész Botozgató és Kincses Kolozsvár című műsorait, Bánffy György Kossuth–díjas színművész anyanyelvi műsorát és két monodrámát: A legnagyobb magyar című Széchenyiről szólót és a Galán Géza szerkesztette Petőfi percei címűt.

A II. kötetben elhivatott művészek ugyancsak kiemelkedő sikerű mesterien megszerkesztett színpadi produkcióinak szövege került kiadásra.

Csernus Mariann Weöres Sándor versciklusából szerkesztett PSYCHÉ című monodrámája a művésznő pályájának csúcsát jelentette. A hetvenes évek nagy sikere volt, a művésznő ötszázszor játszotta. Illyés Kinga marosvásárhelyi Széchényi–díjas művész AZ ÉLET KENYERE címmel Árpád-házai Szent Erzsébet életéről állított össze pódiumjátékot. Műsora hiánypótló anyag, megjelentetése fontos ismeretterjesztő célt szolgál. Pálfy Margit EMBER–ÉNEKŰ EMBER című Szécsi Margit műsora egyik legnagyobb költőnkről rajzol emlékezetes portrét. Sellei Zoltán HEJ RÁKÓCZI, MAGYAROK VEZÉRE című önálló estje felidézi a nagyságos fejedelem alakját és a körülötte szerveződő szabadságharc költészetét.

Mind a négy művész sokat tett a magyar nép szellemi felemelkedéséért, hiszen modern vándorszínészként műsoraikkal országjáró és határon túli körutakat tettek.

A kötet a gazdag irodalmi anyagok mellett tartalmazza a négy művész vallomását pályájáról és a versmondás műhelytitkairól. A kritikákkal és a fotókkal az előadói stílust és a hatást igyekeztem érzékeltetni.

A második kötet könyvbemutatója telt ház előtt zajlott a Litea Könyvesboltban 2004 októberében, decemberben pedig a Magyar Írószövetségben. Az esten a kötetben szereplő művészek adtak elő részleteket műsoraikból.

Nagy fájdalmunkra Illyés Kinga már nem érhette meg a kötet megjelenését, 2004. július 28-án súlyos betegség után marosvásárhelyi otthonában érte a halál. Személyében az egyetemes magyar előadóművészet egyik csillagát veszítettük el. A könyvbemutatón hangfelvételről idéztük meg csodálatos versmondását. A közönség soraiban ott ült az előadóművészet nagyasszonya, Jancsó Adrienne, jelen volt Nagy András, Szécsi Margit fia, Pitti Katalin operaénekes, Serfőző Simon a Felsőmagyarország Kiadó vezetője és sokan mások. A bemutató végén a Katolikus Rádió készített velem riportot a két kötet születéséről.

Fel kell idéznem Gróh Gáspár sorait, aki az első kötet ajánlásakor hajszálpontosan fogalmazta meg azt, miért is fontos számomra és mindannyiunk számára ezeknek az értékeknek a megmentése.

Gróh Gáspár irodalomtörténész ajánló sorai az első kötethez

A Torma Mária szerkesztésében kiadásra kerülő kötetben kiemelkedő sikerű és egyúttal fontos társadalmi-művészi feladatot betöltő színpadi produkciók szövege kerül kiadásra. A hetvenes-nyolcvanas években az ezeket közönség elé vivő művészek nemcsak irodalmi és színházi élményt kínáltak, hanem műsoraikon keresztül olyan értékrendet is közvetítettek, amelynek megőrzése nélkül aligha lett volna remény a kilencvenes évek változására.

Jancsó Adrienne, Bánffy György, Galán Géza előadásai úgy sugároztak egy művészi, emberi, nemzeti szempontból teljes értékű világképet, hogy az nemcsak közvetlen szellemi élményt adott, hanem ébren tartotta a rendszer változásába vetett hitet is. Nem politikáról volt szó, hanem kulturális és erkölcsi hagyományról, emberi és nemzeti minőségeszményről. Arról, hogy egy elembertelenítő, értékellenes, uniformizáló, a múltat eltörölni kívánó rendszerben is meg lehet teremteni azokat a helyzeteket, meg lehet keresni azokat a pillanatokat, amelyek fölött nem rendelkezik a hatalom, amelyekben – ha illékonyan is – de létrejöhetnek a szabadság kis körei, a minőség szigetei, s egyúttal az esélye annak, hogy ezek növekedjenek, összeérjenek.

Ez a reménység csak részben vált valóra. Alkotmányosan, jogi téren megvalósult az akkor ki nem mondott álom. A közgondolkodás, a szellemi élet alakulása azonban nem abba az irányba mutat azóta sem, mint amiben akkor, talán túlságosan gyanútlanul, bizakodtunk. Ez teszi ma is aktuálissá az évekkel ezelőtti előadások szövegének közreadását: az akkor példaként felmutatott értékek, értékrend ma is, kisebbségi sorsban, védekezésre kényszerül. Így pedig a valaha oly sikeres műsorok megjelentetése nem csupán tiszteletadás, nemcsak főhajtás a fáradságot nem kímélő előadók előtt, hanem közrejátszhat annak tudatosításában, hogy napjainkban is ugyanúgy kell féltenünk e tűrt értékeket, mint egykor. Ma nem egy kopottságában és szürkeségében is erőszakos hatalmi rendszer, hanem egy nehezebben fölismerhető, s ezért talán veszélyesebb fenyegetéssel kell szembenézni: a konzumkultúrával, globális idiotizmussal, az értéktelenség kultuszával.

Ezért tartom fontosnak a kötet megjelentetését és javaslom kiadásának támogatását.

Budapest, 2001. február 

Gróh Gáspár

Meggyőződésem, hogy a kiadványok megjelentetése küldetést tölthet be az előadóművészet rangjának a megőrzésében. Szeretném, ha a pódiumi műsorok műfaját a nagy elődök után is igényes, jól szerkesztett műsorokkal folytatná a fiatalabb generáció. Szükségünk van olyan példaképekre, akiket mestereinknek tekinthetünk. Ezek a kötetek a hivatásos és amatőr előadók, rendezők számára példaértékűek. Remélem, kellő szellemi feltöltődést és biztatást adnak azoknak a fiataloknak, akik vállalkoznak arra a nehéz és felelősségteljes munkára, melyet egy-egy előadóest szerkesztése és előadása jelent.

Kívánok ehhez a munkához kellő bátorságot és sok erőt!

Torma Mária a kötetek szerkesztője

Szakolczay Lajos irodalomtörténész, kritikus bevezetője az első kötethez

Az egyszemélyes színpadnak – álljon akár márványcsarnokban, akár pajtában, mindig meg van a varázsa. Egy kicsit szószék, egy kicsit igehirdető alkotmány, de még inkább a magyar nyelvben és kedélyben föloldódó játék nélkülözhetetlen, mert nemcsak fizikai létében valós tartozéka.

Ez a pódium, ha igazi, attól erős, hogy a hely szellemét is magában foglalja. Tartást meg az előadóművész – színész, versmondó – egyenességétől, hitétől kap: az anyanyelvbe bújtatott százados titkok – egy illatos levelke kézből kézbe vándorlása éppúgy, mint a segesvári síkon torkon vágott szabadság – attól válnak egy nép lelkületének őrizőivé, hogy megszenteltettek a szavak által.

Eme szentségeket kimondani, a bennük rejlő értékeket szertesugározni, kell-e ennél nagyobb szolgálat?

Hiszen ezekben a dramaturgiailag pontosan megszerkesztett lázas álmokban valósággal megtörténik a csoda: Kolozsvár történelem által elorzott kincsei, - mert íróink-költőink így akarták – helyükre kerülnek, és minket gazdagítanak. Széchenyi tébolyban edzett elméje – nincs besúgó, ki eltántorítaná – azt a Magyarország-térképfoltot tisztítja, ami a jövő számára mindmáig becses érték: lelkiismeret-vallató próba. Petőfinek pedig épp a vérét kiontó orosz pika adott örök életet, ezzel is vég nélküli bolyongásra késztetve a meg nem adás apostolát, aki azóta is itt dörömböl bennünk – szabadságjelképként.

Hogy ezeket az élményeket, a színpadi varázslattá emelt szó múltidéző gesztusainál jóval nagyobb, mert a hagyomány tárnáit az égre – a megvilágosodásra – nyitó katarzisát átélhessük, hogy örülhessünk az átváltozás különleges pillanatainak – amikor Bornemisza ördögi kisírteteiből, eme vaskosan pajzán dudahangból Dsida angyalok citeráján szóló, éteri zenéje lesz -, vagyis hogy érezzük az anyanyelv mágikus erejét, ehhez kellenek az öntörvényű, még a művelődéstörténetet is esztétikummá emelő egyszemélyes színpadok.

Semmi hókuszpókusz, és valamitől mégis megteremtődik az az izgalmi állapot, ami ezeket az előadóművészekre szabott, jól válogatott szövegekből – prózából és versből – kikerekedő drámákat valódi színházzá avatja.

A pódium – Thália – papjaiban rejlik a megfejthetetlen csoda.

Ők ültek föl évtizedekig szinte minden nap a kóberes szekérre – dacolva a politika szigorával, a közízléssel, az ige továbbadásához gyakran méltatlan helyzetekkel –, hogy a vándorlások során a teremtés örömtáncával hirdessék: csak az vész el, ami mozdulatlan.

S minthogy az anyanyelv működő szerkezet, sosem lesz halott.

Budapest, 2001. május

Szakolczay Lajos

Metz Katalin recenziója az első kötetről (Magyar Nemzet online 2001. dec. 20.)

Internet-tébolyult világunkban jó lenne néha egy-egy meghitt szóra figyelni. Arra, amit íróink, költőink legjava mondott a világról, s ami évtizedeken át széles közönséget vonzott. Igen, a hajdan népszerű előadóestekre gondolok. Ennek a megidézésére gondolt Torma Mária is, aki Egyszemélyes színpad címen kötetbe szerkesztette Jancsó Adrienne, Bánffy György és Galán Géza műsorait.

„Az egyszemélyes színpadnak – álljon akár márványcsarnokban, akár pajtában, mindig meg van a varázsa. Egy kicsit szószék, egy kicsit igehirdető alkotmány, de még inkább a magyar nyelvben és kedélyben föloldódó játék nélkülözhetetlen, mert nemcsak fizikai létében valós tartozéka.” – vallja a könyv előszavában Szakolczay Lajos. A szövegeket válogató művész ízlésétől, egyéniségétől függ aztán a műsor drámaisága. A kötet olyan művészek rövid portréit, műsorait közli, akik máig nagy egyéniségei a magyar előadóművészetnek.

Jancsó Adrienne 1982-ben lépett színre Botozgató című versösszeállításával, Variációk az öregség témájára alcímmel. Olyan költőket idéz meg benne, mint Babits Mihály, Weöres Sándor, Szabó Lőrinc, Áprily Lajos, Illyés Gyula, Csorba Győző, Pilinszky János, Károlyi Amy. Másik, emlékezetes műsorát Kincses Kolozsvár címen 1988-ban állította össze az erdélyi származású művésznő és a Vers és dal a Várban című sorozat darabjaként adta először elő. Az évszázadok viharában sokat szenvedett, szellemiekben gazdagodott város történetét idézte meg krónikák, régi törvénykönyvek, levelek, naplók s egyéb dokumentumok alapján, melyeket a város nagy költő-szülötteinek versei egészítettek ki.

Bánffy György pódiumi művészetét 1976-ban kelt híres anyanyelvi előadóestje képviseli. Anyád nyelvét bízták rád a századok címen a Kossuth-díjas művész a magyar irodalomtörténet, mondhatni valamennyi nyelvőrzésre buzdító, korai és kései munkájából válogat, hatalmas freskóját festi föl a nyelv ápolóinak és szerelmeseinek, csaknem a teljes magyar lírának. Kötetbe illeszti a szerkesztő Bánffy másik népszerű monodrámájának szövegét, A legnagyobb magyart, melyet Siklós Olga írt, Széchenyi István művei alapján.

A könyvet a felvidéki garabonciás, Galán Géza Petőfi percei című monodrámájának szövege zárja, mellyel 1973-tól járta a magyar vidékeket.

(Egyszemélyes színpad. Jancsó Adrienne, Bánffy György, Galán Géza műsorai.

Szerkesztette: Torma Mária Felsőmagyarország Kiadó, 2001. Ára: 1050 Ft)

Szenkovits Péter: Van valami feladatom (Vas Népe, 2005. január 3.)

Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Vannak földi és vannak égi célok. Földi cél a „kincs, hír, gyönyör”, az égi cél a „szívöröm”. Jó, ha a kettőt egyesíteni tudja az ember: a megélhetés szívörömöt is jelent egyben – vélekedik Sellei Zoltán előadóművész az Egyszemélyes színpad II. címet viselő kötetben, amelyben a Hej Rákóczi, magyarok vezére című önálló estjének szövegkönyve is helyet kapott. Ugyanitt olvasható Csernus Mariann Psyché című monodrámájának – mint ismeretes Weöres Sándor versciklusából készült – szövegkönyve, Illyés Kinga Az élet kenyere című – Árpád házi Szent Erzsébet életéről összeállított pódiumjátékának – forgatókönyve, valamint Pálfy Margit Ember-énekű Ember mottójú Szécsi Margit-estjének teljes szövege.

Nemcsak az előadóművészet iránt érdeklődők számára izgalmas a kötet, hanem azok számára is, akik szeretnek rálelni új minőségre. Egy önálló est természetesen nem csupán a versek egymásutániságát jelenti, hanem egy út állomásait (is) jelzi: valahonnan elindulni, s megérkezni valahová – miközben magasságokba, mélységekbe is eljutunk – azaz kirajzolódik az ív. Nem utolsósorban a négy előadóművész műhelytitkaival is megismerkedhetünk, bensőjükbe is bele-beleláthatunk.

Hogy mire taníthat a versmondás? Erről így vall Csernus Mariann: „Kordában tartani indulataimat, érzelmeimet, hogy ezentúl ne azok vezessenek, hanem azok, amelyek a versből sugároznak felém – majd a hallgató felé: de közben azt is megtalálni a versben, ami kikerülhetetlenül én vagyok.”

Pálfy Margitot az indulat, a szenvedély, a látvány Szentháromsága vezeti. „Fizikailag is szeretem megérinteni a hallgatóságot: valaki vállára teszem a kezem, tenyerembe fogom valaki kezét. Nem szeretem a hideg reflektorfényben állva előadni a verseket.”

A nyáron elhunyt Illyés Kinga megrázó vallomása is olvasható a könyvben: „Hiszek abban, hogy nem véletlenül vagyok a világon. Hiszem, hogy van valami feladatom az életem folyamán, melyet teljesítenem kell. Hiszek abban, hogy mindenkinek meg kell találnia a maga feladatát és be kell töltenie a helyét, amely éppen őrá vár. Hiszek abban, hogy minden emberben Istentől kapott életerő és energia van és lélek, mely túléli a földi létünket.”

(Egyszemélyes színpad II.

Csernus Mariann, Illyés Kinga, Pálfy Margit, Sellei Zoltán műsorai.

Szerkesztette: Torma Mária

Ára: 1700 Ft, Felsőmagyarország Kiadó Miskolc, 2004)

Perlő ének

Debreczeni Tibor színjátékai, rendezései

Az 1960-as és 70-es évek virágzó amatőr művészeti mozgalmai összefonódnak Debreczeni Tibor nevével. Munkássága szerkesztőként, rendezőként és előadóként is jelentős. Színházi alkotóként az irodalmi színpadok legnemesebb hagyományainak képviselője. Igen érzékeny a költészet szakrális mozzanataira és így rendezőként az oratórikus formáktól a rituális színjáték felé fordul érdeklődése. A Perlő ének című kötet 1969-től 1975-ig öleli fel munkásságát és éppen ezt a fordulatot érzékelteti. A kötetben megjelent műsorok jórészt a budapesti műegyetemisták Vári Irodalmi Színpadának előadásai. Debreczeni Tibor művészeti vezetője volt ennek az országos sikereket elért együttesnek.

A műsorok forgatókönyveit gazdag függelékanyag - fotók, kritikák és az alkotói folyamatot leíró műhelytanulmányok teszik a mai olvasó számára is izgalmas olvasmánnyá, mert híven dokumentálják a Kádár-korszak konszolidációjának feszültségeit, történelmi és erkölcsi konfliktusait.

A kötet egy jelentős alkotó munkásságát dokumentálja, de egyben hiánypótló munka is, mert pedagógusok, versmondók, kezdő színjátszó csoportok számára szakmai segítséget nyújt és munkájukhoz forrásul szolgál. A műsorok a magyar nép sorsát követik végig a tragikus történelmi sorsfordulókon át a máig, felhasználva a legnagyobb magyar írók, költők (Petőfi Sándor, Ady Endre, Weöres Sándor, Örkény István, Sütő András) írásait.

Perlő ének – Debreczeni Tibor színjátékai, rendezései

Szerkesztette: Torma Mária

Felsőmagyarország Kiadó, 1994

Utoljára frissitve: 2021.01.05.